Kina och klimatet efter COP26

Detta Briefing Paper kartlägger Kinas utsläpp av växthusgaser och landets roll i klimatförändringarna, samt granskar kinesiska myndigheters klimatambitioner och handlingsplan för att uppnå koldioxidneutralitet.

Kinas utsläpp är den enskilt viktigaste faktorn för klimatets framtid. Landet släpper idag ut mer koldioxid än EU och alla övriga OECD-länder tillsammans. I motsatts till andra ledande ekonomier så ökade de kinesiska utsläppen även under pandemin, och förväntas enligt myndigheternas officiella klimatpolitik fortsätta att öka fram till år 2030.

Beroendet av kol är den främsta källan till dessa utsläpp. Kina har förvisso nyligen lovat att upphöra med finansieringen av kolkraft i utlandet och satsar stora resurser på grön energi. Men samtidigt expanderar man den egna kolkraften, trots att landet redan nu bränner över hälften av allt kol i världen. Vidare är det inhemska faktorer snarare än export till västerländska konsumtionssamhällen som ligger bakom Kinas enorma utsläpp.

I likhet med många andra länder har Kina för avsikt att bli koldioxidneutralt. Frågan är dock huruvida Pekings tidsplan för detta är realistisk, då utsläppen kommer att växa under många år framöver.

Trots att utvecklingen i Kina är fullständigt avgörande för klimatförändringarna, så ges Pekings agerande föga utrymme i den svenska klimatpolitiska debatten. Än mindre förekommer denna ödesfråga i Sveriges klimatpolitik, vilket är såväl ett underkännande av vårt eget förhållningssätt som ett hot mot klimatet.

Den som inte har en Kinastrategi, kan inte heller sägas ha en klimatstrategi.

Briefing paper #1 Kina och klimatet efter COP26 – Jojje Olsson (pdf)

Författarsamtal med Jojje Olsson